Türkmenistanyň we Täjigistanyň wekilleri nebiti gaýtadan işleýän bilelikdäki kärhanalary döretmek mümkinçiligine garadylar

10:44 24.05.2022 571

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4646/original-1628c5d696e9f5.jpeg

Täjigistanyň Türkmenistandaky ilçisi Farruh Şarifzodanyň «Türkmen milli nebitgaz kompaniýasynyň (NAPECO)» baş direktory Maksat Pirliýew bilen duşuşygynda nebiti gaýtadan işlemek boýunça bilelikdäki kärhanany döretmek mümkinçiligine garaldy diýip, ORIENT habar berýär.

Şunuň bilen baglylykda, nebit önümlerini Täjigistana ibermek mümkinçiligine her seredildi.

Türkmenistan 2021-nji ýylda Täjigistana suwuklandyrylan gazyň eksportyny ýola goýdy. Geçen ýylyň ahyryna çenli suwuklandyrylan tebigy gazyň ibermeeri 5 müň tonna suwuklandyrylan gaza barabar boldy. Duşenbe türkmen nebit önümleriniň satyn alnyşyny artdyrmak meýilleri barada aýdypdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.