Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtler we «ýaşyl» energetika geçiş — maslahatyň üns merkezinde

13:21 23.06.2022 452

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4886/original-162b410867a048.jpeg

Şu gün irden Aşgabatdaky «Ýyldyz» otelinde «Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähtleri» Halkara ylmy maslahaty öz işine başlady. Maslahat «GaffneyCline» britan kompaniýasynyň goldamagynda «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleri tarapyndan guralýar.

Gibrid görnüşde geçirilýän bu duşuşyga gatnaşmak üçin dünýäniň dürli ýurtlaryndan 100-den gowrak wekil bellige alyndy. Garaşylyşy ýaly, Maslahatyň mejlislerinde dürli institutlara we dünýäniň öňdebaryjy nebitgaz kompaniýalaryna wekilçilik edýän 30-dan gowrak wekil çykyş eder. Olaryň hatarynda: Halkara energetika agentligi, OPEC, ESKATO, BMG, BMGÖM, ÝHHG, SPE, Metan zyňyndysy boýunça halkara obserwatoriýasy we beýlekiler.

Türkmenistandan maslahatda ministrlikleriň we edaralaryň wekilleri: Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Daşary işler minsitrliginiň, Energetika ministrliginiň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» ylmy-barlag institutlarynyň, «Türkmenenergo» döwlet korporasiýasynyň wekilleri bar.

Maslahata şeýle hem Petronas, Dragon Oil, Shell, Itochu, Mitsubishi, GaffneyCline, Honeywell, Schlumberger, Vitol, Sojitz we beýleki köp sanly daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşýar.

Gatnaşyjylaryň hatarynda şeýle hem Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň, Energetika barlaglarynyň Oksford institutynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wekilleri bar.

Ylmy maslahatyň işini köp sanly daşary ýurt habar beriş serişdeleri, şol sanda Russiýanyň, Beýik Briýaniýanyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýäniň we beýleki ýurtlaryň habarlar agentlikleri şöhlelendirýär.

Maslahatyň aýratyn bölümçesiniň çäginde uglewodorodlary işläp taýýarlamgyň ekologiýa jähtleri we täze eýýamyň energetikasyna geçiş, metanyň we СО2-niň zyňyndylaryny azaltmak, ekologiýa we klimat maliýeleşdirmesiniň täze mümkinçilikleri, arassa energetikany ilerletmegiň başlangyçlary ýaly meseleler maslahatlaşylýar.

Aýratyn panel diskussiýasynyň çäklerinde «Wodorod – geljegiň ýangyjy» maslahatlaşmasy, şeýle hem täze eýýamyň energetikasyna geçmekde uglerod bazarlarynyň orny, dikeldilýän energetikanyň mümkinçilikleri we energetika ulgamynyň diwersifikasiýasy, gün we ýel energetikasynyň ösüşi, tebigy gaz we energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri ýaly temalar ara alnyp maslahatlaşylar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.