«Garaşsyzlyk ýyllarynda gaz senagatynyň ylmy ösüşi»

11:09 23.09.2022 345

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5587/original-1632d4d925297e.jpeg

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň guramagynda institutyň mejlisler zalynda eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa toplumyň birleşikleriniň, müdirlikleriniň, edara-kärhanalarynyň hünärmenleri gatnaşdylar.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri beýik ösüşlere beslenip, jümle-jahana ýaň salýar. Bagtymyzyň gözbaşy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy bellenilýän ýylynda eziz Diýarymyzyň ähli ulgamlarynda, şol sanda milli ykdysadyýetimiziň möhüm ugry bolan nebitgaz pudagynda hem uly ösüşler gazanylýar. «Halkyň Arkadagly zamanasynda» Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyz gülläp ösüşiň nurana ýoly bilen öňe barýar. Türkmenistan dünýä döwletleri we halklary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk üçin açyk bolup, milli Garaşsyzlygymyzdan gelip çykýan dost-doganlyk, parahatçylyk söýüjilik, bir-birege ynanyşmak we goldaw bermek ýörelgelerine ygrarly daşary syýasatyny alyp barýar. Garaşsyzlyk ýyllary içinde ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýady kämilleşdirilip, onuň işi ösen tehnologiýalar zamanynyň talaplaryna kybap getirildi. Şonuň netijesinde Türkmenistanyň nebitgaz pudagy dünýäniň ykdysady ösüşinde özüniň mynasyp ornuny eýeleýär. Bular dogrusynda maslahatda giňişleýin bellenilip geçildi.

Şeýle-de institutyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy Myrat Baýramgylyjowyň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Begençberdi Ahmedowyň, institutyň ylmy işgärleri, inženerler Tawus Saryýewanyň, Aganazar Samakowyň, Çynar Geldiýewanyň, Muhammetguly Magtymgulyýewiň, Dörtguly Garajaýewiň, Döwran Döwletalyýewiň, Atajan Söýünowyň «Garaşsyzlyk ýyllarynda ýangyç-energetika toplumynyň milli ykdysadyýetimiziň ösüşindäki orny», «Garaşsyzlyk ýyllary içinde daşary syýasatynyň hyzmatdaşlyk ýoly», «Nebit we gaz senagatynyň ekologiýa taýdan arassa we tebigy baýlyklary tygşytlaýjy tehnologiýalary» atly we başga-da ähmiýetli ugurlar boýunça ylmy esasly çykyşlary diňleýjilerde täsir galdyrdy.

Maslahatda «Türkmengaz» DK-nyň Medeni işewürlik merkeziniň sungat ussatlary — Türkmenistanyň at gazanan artistleri Şöhrat Saparow, Eneş Rejepowa, Döwran Tokgaýew, aýdymçylar Baýramhan Saparow we Aşyrmämmet Durdyýew Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň adyl, öňdengörüjilikli syýasatyny, ata Watanymyzyň bedew batly ösüşini, bagtyýar durmuşy wasp edýän joşgunly aýdym-sazlary ýerine ýetirdiler.

Ylmy-amaly maslahatda Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň işlerinde tutanýerlilik bilen yhlasly zähmet çekýän hünärmenlere Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygy geňeşiniň hem-de Ylmy-barlag tebigy gaz institutynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň Hormat haty we sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.