Türkmenistanda wideoaragatnaşyk görnüşinde Halk Maslahaty öz işine başlady

19:45 25.09.2020 797

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/746/original-15f6da5d0ab801.jpeg

Aşgabatda ilkinji gezek wideoaragatnaşyk görnüşinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň — halk häkimiýetiniň iň ýokary wekilçilikli edarasynyň mejlisi öz işine başlady. Ol iki palataly parlamenti döretmek meselelerine seredip geçer.

Halk Maslahatynyň mejlisi Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda geçirilýär. Forumyň işine hökümet agzalary, Mejlisiň, ministrlikleriň we edaralaryň, syýasy partiýalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem ýaşulular we ýaşlaryň wekilleri gatnaşýarlar.

Umumymilli forumyň gün tertibine döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri girizildi. Şolaryň esasylarynyň hatarynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Konstitusion Kanun bar.

Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatynyň wekilleri sebitleriň dolandyryş merkezlerindäki Ruhyýet köşklerinde, Ahal welaýatynda — «Ak öý» binasynda, Aşgabatda şäherinde bolsa, «Mekan» köşgünde ýygnandylar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.