OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

18:35 31.08.2023 818

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8528/original-164f0406978996.jpg

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.

Häzirki wagta çenli 20 ýurtdan 150-den gowrak wekil maslahata gatnaşjakdygyny tassyklady. Iri energetiki kompaniýalara we guramalara wekilçilik edýän abraýly spikerler forumda çykyş etjeklerini tassykladylar. Olaryň hatarynda – SPE-niň prezidenti (nebitçi inženerleriň jemgyýeti) Medhat М. Kamal, Baker Hughes-yň Russiýadaky we GDA-daky prezidenti Ýelena Akolsewa, GHG Sat-yň prezidenti Stefan Jermeýn, Dragon Oil-yň direktory Ali Raşid Al Jarwan, CNPC-niň baş direktory Çen Huaýlun, ADNOC-yň wise-prezidenti Jasper Peýjs, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalarynyň we guramalarynyň ýolbaşçylary bar. 

Maslahatyň umumy mejlisinde çykyşyny OPEC-iň nebit barlaglary bölüminiň ýolbaşçysy Behruz Baýkalizade, şeýle hem BMG-niň durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Liguti tassyklady.

Garaşylyşy ýaly, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda täze maýa goýum taslamalary hödürleniler. Bu taslamalar «Galkynyş» ägirt uly gaz känini mundan beýläk hem özleşdirmekligi, TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny, känlerde nebitiň we gazyň çykarylyşyny döwrebaplaşdyrmagy, Hazaryň türkmen kenaryndaky känleri özleşdirmekligi, gaýtadan dikeldilýän energetikany öz içine alar.

Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtlerine we metan zyňyndylaryny azaltmaklyga aýratyn üns berler.

Şeýle hem maslahatyň çäklerinde halkara sergi geçiriler. Sergä gatnaşygyny 60-dan gowrak nebitgaz we hyzmat kompaniýalary tassyklady. Olaryň hatarynda: Dragon Oil, CNPC, Petronas, PEL, Honhua, Rosen Group, Sumitomo, Yug-Neftegaz, Tatneft, ENI, Rönesans, Schlumberger, Transneft, Интерпайп, КАМАЗ we beýlekiler.

Maslahat däp bolan görnüşde bolşy ýaly, onlaýn görnüşde hem geçiriler. 

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.