OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

18:35 31.08.2023 2622

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8528/original-164f0406978996.jpg

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.

Häzirki wagta çenli 20 ýurtdan 150-den gowrak wekil maslahata gatnaşjakdygyny tassyklady. Iri energetiki kompaniýalara we guramalara wekilçilik edýän abraýly spikerler forumda çykyş etjeklerini tassykladylar. Olaryň hatarynda – SPE-niň prezidenti (nebitçi inženerleriň jemgyýeti) Medhat М. Kamal, Baker Hughes-yň Russiýadaky we GDA-daky prezidenti Ýelena Akolsewa, GHG Sat-yň prezidenti Stefan Jermeýn, Dragon Oil-yň direktory Ali Raşid Al Jarwan, CNPC-niň baş direktory Çen Huaýlun, ADNOC-yň wise-prezidenti Jasper Peýjs, şeýle hem birnäçe iri energetika kompaniýalarynyň we guramalarynyň ýolbaşçylary bar. 

Maslahatyň umumy mejlisinde çykyşyny OPEC-iň nebit barlaglary bölüminiň ýolbaşçysy Behruz Baýkalizade, şeýle hem BMG-niň durnukly energetika bölüminiň direktory Dario Liguti tassyklady.

Garaşylyşy ýaly, maslahatyň barşynda Türkmenistanyň ýangyç-energetika toplumynda täze maýa goýum taslamalary hödürleniler. Bu taslamalar «Galkynyş» ägirt uly gaz känini mundan beýläk hem özleşdirmekligi, TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny, känlerde nebitiň we gazyň çykarylyşyny döwrebaplaşdyrmagy, Hazaryň türkmen kenaryndaky känleri özleşdirmekligi, gaýtadan dikeldilýän energetikany öz içine alar.

Uglewodorodlary çykarmagyň ekologiýa jähtlerine we metan zyňyndylaryny azaltmaklyga aýratyn üns berler.

Şeýle hem maslahatyň çäklerinde halkara sergi geçiriler. Sergä gatnaşygyny 60-dan gowrak nebitgaz we hyzmat kompaniýalary tassyklady. Olaryň hatarynda: Dragon Oil, CNPC, Petronas, PEL, Honhua, Rosen Group, Sumitomo, Yug-Neftegaz, Tatneft, ENI, Rönesans, Schlumberger, Transneft, Интерпайп, КАМАЗ we beýlekiler.

Maslahat däp bolan görnüşde bolşy ýaly, onlaýn görnüşde hem geçiriler. 

Başga makalalar
16274b97138863.jpeg
Nebitiň bahalary gymmatlamagyny dowam edýär, Brent-iň bahasy 111,3 dollara ýetdi

Anna güni nebitiň bahalary teklibiň ýetmezçiliginiň howatyrlanmasynyň netijesinde ýokarlanmagyny dowam edýär.


1627392fb94fb2.jpeg
Halkara ylmy maslahatynyň gün tertibi: gazyň zyýanly zyňyndylaryny azaltmakdan Derweze kraterine çenli

Uglewodorodlary özleşdirmek şertlerinde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmak, şol sanda Derwezedäki gaz krateri boýunça mümkin bolan çözgütler 23-nji iýunda Aşgabatdaky «Ýyldyz» myhmanhanasynda geçiriljek Halkara ylmy maslahatyň gün tertibine girer.


16273670088c36.jpeg
OPEC+ mejlisinden öň, nebitiň bahalary ýokarlanýar

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan Russiýada ýangyjyň importyna gadaganlyk girizmek meýilleriniň çäginde penşenbe güni nebit 5% ýokarlanmadan soň hem artmagyny dowam edýär diýip, Interfaks habar berýär.


16274c6c15b545.jpeg
HHR-niň himikleri kömürturşy gazyndan glýukoza öndürmegi öwrendiler

Hytaýly alymlar kömürturşy gazyny elektroliz usulyny ulanmak bilen çylşyrymly uglerod birleşmelerine öwürýän utgaşdyrylan elektrobiologiki ulgamy işläp düzdüler. Ylmy barlagyň düşündirişi Nature Catalysis žurnalynda çap edildi.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.