6-njy tapgyr

09:00 16.04.2024 493

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10500/original-1661d6b2ba13c4.jpg

Aklar başlaýar we utýar

Kombinasiýa 3 utuk berilýär

Gazetiň 14-nji sanynda çykan 5-nji tapgyryň jogaby:

1. c5-b6 c7xa5 2. d4-c5 b4xd6 3. c1-b2 a3xc1 4. d2-c3 c1xf4 5. c3-b4 a5xc3 6. f2-g3 h4xf2 7. e1xc7 d8xb6 8. f6xh6

Şaşka kombinasiýalaryny taýýarlan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky HNGU-nyň Balkanabat bölüminiň mugallymy, Bütindünýä Intellektual oýunlarynyň ýeňijisi, Türkmenistanyň Milli şaşka merkeziniň agzasy Maksat DURDYÝEW.

Şaşka kombinasiýalarynyň jogaplaryny gazetde çap edilenden soň 10 günüň dowamynda shashka-2024@mail.ru elektron poçtasyna iberip bilersiňiz.

Başga makalalar
16107ecf1be099.jpeg
Ýedi aýyň jemi jemlenildi

Geçen şenbe güni Balkan welaýatynda we Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemine bagyşlanyp hasabat ýygnagy geçirildi.


16540c0d57c898.jpg
TNGIZT-de iki sany täze gaz turbinaly elektrik bekedi işe giriziler

Balkan welaýatynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda innowasion tehnologiýalar esasynda gurlan elektrik energiýasyny öndürýän iki sany gaz turbina desgasy ulanyşa girizler.


16540a2de76389.jpg
Türkmenistan we Pakistan TOPH-nyň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer

Türkmenistan we Pakistan TOPH gaz geçirijisiniň owgan böleginiň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça gepleşikleri dowam etdirer diýip, ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


16540c063a2ac0.jpg
HNGU-nyň Wodorod energetikasy merkezinde suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjy alyndy

Türkmenistanyň alymlary ilkinji bolup suwy elektroliz etmek arkaly wodorod ýangyjyny aldylar. Bu barada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň wodorod energetikasy merkeziniň direktory Hakberdi Hoşdurdyýew 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçen «Türkmenistanyň nebiti we gazy 2023» Halkara maslahatynda eden çykyşynda belledi.


1642125f6a66fb.jpeg
Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Ýekşenbe güni Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.