“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 13.02.2023 - 02.03.2023

14:40 01.03.2023 2179

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ýöriteleşdirilen tehnika üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak boýunça №2023/04 belgili tender yglan edýär.

Tendere gatnaşmak üçin Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

1. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

2. Tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

3. Bäsleşik teklipleri bildiriş “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde resmi çap edilen gününden başlap 14 (on dört) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Tendere gatnaşmagyň şertleri barada goşmaça maglumatlar we şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 150-nji kwartal, 59-njy jaý salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.  

Telefon belgisi: +993 222 6 43 66,

Elektron salgysy: tatneft.tender@mail.ru

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär: 13.02.2023 - 20.02.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlar boýunça gaýtadan №2023/01 belgili tender yglan edýär:

Lot №1 – Ekipažly awtoulag esasly mobil azot gysyjy bekedi bilen üpjün etmek;

Lot №2 - Ekipažly awtoulag esasly kran gurluşy bilen üpjün etmek;

Lot №3 - Ekipažly awtoulag esasly sorujy gurluşy bilen üpjün etmek;

Lot №4 – Ekipažly awtoulag esasly ýük göteriji (вилочный погрузчик) bilen üpjün etmek.

Tendere gatnaşmak üçin Balkanabat şäheri, T.Satylow köçesi, kw 150, jaý 59 salgy boýunça “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

1. Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);

2. Tenderiň tehniki talaplaryny almaly.

3. Bäsleşik teklipleri bildiriş «Nebit-Caz» gazetinde resmi çap edilen gününden başlap 7 (ýedi) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Tendere gatnaşmagyň şertleri barada goşmaça maglumatlar we şertlerini almak üçin 745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 150-nji kwartal, 59-njy jaý salgy boýunça ýüz tutup bilersiňiz.  

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy.

Telefon belgisi: +993 222 6 43 66,

Elektron salgysy: tatneft.tender@mail.ru

Başga makalalar