Türkmenistan bilen Eýranyň arasynda energetika, ulag-üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

21:17 16.02.2023 1636

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6893/original-163edbb3045d6f.jpeg

Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň Kooperatiwleşmek, zähmet we durmuş abadançylygy ministri Soulat Mortazawiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen geçiren duşuşygynda energetika, ulag we üstaşyr ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.

R.Meredow sebitleriň ýakynlaşmagy ugrundaky ikitaraplaýyn söwda we ykdysady gatnaşyklaryň göwrümini ýokarlandyrmagynyň meselelerini beýan etdi.

Gepleşikleriň barşynda söwda we ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň ara alnyp maslahatlaşylmagynyň çäklerinde iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy söwdanyň oňyn ösüşi bellenilip geçildi. Bu nukdaýnazardan, bar bolan berk kuwwatyny yzygiderli durmuşa geçirmek boýunça taraplar özara haryt dolanyşygynyň göwrümini ýokarlandyrmaga itergi bermegiň möhümdigini bellediler.

Şeýle hem, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-eýran toparynyň işine-de üns berildi.

Duşuşygyň çäklerinde soňky ýyllarda özgermegini dowam edýän giň tejribä we deňhukuklylyga, hoşniýetli goňşuçylyk we birek-birege hormat goýmak ýörelgelerine esaslanýan iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini belläp geçdiler.

Taraplar ýokary derejeli duşuşyklaryň, hususan-da, Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleriniň arasyndaky ikitaraplaýyn dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde netijeli we özara ynama esaslanýan gepleşikleriň ähmiýetini nygtap geçdiler.

Başga makalalar
1643507a69953a.jpeg
Energetika — Türkmenistan bilen Moldowanyň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugry

Moldowa we Türkmenistan söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge we energetika ulgamynda özara gatnaşyk etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada Moldowanyň daşary işler we ýewropa integrasiýasy ministrliginiň döwlet sekretary Ruslan Bolboçanyň Türkmenistanyň Moldowadaky täze ilçisi Toýly Ataýew bilen duşuşygynda gürrüň edildi diýip, Noi.md portaly ýazýar.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.