Türkmenistanyň nebitgaz ýokary okuw mekdebinde informatika boýunça birinji halkara olimpiada geçirildi

01:54 21.04.2023 5222

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7431/original-16440e443b63d9.jpeg

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde türkmen we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda informatika dersi boýunça I halkara açyk internet olimpiadasy geçirildi.

Olimpiada ondan gowrak döwletden 50-den gowrak ýokary okuw mekdebinden 500 töweregi wekil gatnaşdy. Olaryň arasynda Russiýa Federasiýasy, Belarus, Hytaý, Azerbaýjan, Koreýa Respublikasy, Malaýziýa, Gazagystan, Özbegistan, Täjigistan, Ermenistan, Rumyniýa, Germaniýa we Türkmenistan bar diýip, ORIENT habar berýär.

Halkara olimpiadanyň esasy maksady ýewraziýa sebitiniň gyzyklanma bildirýän ýaşlaryny, aýratyn hem, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň hyzmatdaş ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny birleşdirmek bolup durýar. Ýakynda has ukyply ýaşlaryň toparyny ýüze çykarmaga ýardam etjek beýleki dersler boýunça hem şular ýaly ýaly halkara olimpiadalary geçirmek meýilleşdirilýär.

Türkmenistandan bu olimpiada 23 ýokary okuw mekdebinden 170 talyp wekilçilik etdi. daşary ýurtly gatnaşyjylaryň jemi sany 250 adam töweregi boldy.

Olimpiada gatnaşan ýokary okuw mekdepleriniň hatarynda Petronas tehnologiýa uniwersiteti (Malaýziýa), Ploýeşti nebitgaz uniwersiteti (Rumyniýa), Pekiniň Hytaý nebit uniwersiteti (HHR) ýaly dünýäniň iri ýokary okuw mekdepleri girdi.

Olimpiada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň IT hünärmenleri we mugallymlary tarapyndan işlenip düzülen Moodle platformasynda geçirildi. Bu platforma gatnaşyjylary hasaba aldy, olar üçin ulgama girmäge login we parol döredip berdi, meseleleri ýükledi. Meseleler bölümler boýunça berildi: ulgamlaýyn programmalaşdyrmak, obýektiw-orintirlenen programmalaşdyrma, ikileýin kodlaşdyrma we maglumaty ölçemek, kompýuter grafikasy.

Başga makalalar
1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.