Owganystanda Amyderýa basseýninde nebit çykarylyp başlandy

17:43 11.07.2023 2548

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8097/original-164ad17edd612f.jpg

Owgan nebitçileri Amyderýanyň basseýninde ýerleşen kände nebit çykaryp başladylar diýip, owgan habar beriş serişdeleri habar berýär.

Owganystanyň şahtalar we nebit ministriniň bellemegine görä, bu sebitde nebitiň çykarylyp başlanmagy ýurduň ykdysadyýetini ösdürmekde möhüm ädim boldy. Käni işläp taýýarlamaklyk gymmatly çig malyň günde 100 tonna golaýyny çykarmaga mümkinçilik berer.

Geljekde ýurduň häkimiýeti uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemekligi hem ýola goýmagy meýilleşdirýär. Owganystanda ýurtda ilkinji nebiti gaýtadan işleýän zawody gurmak teklibi nebiti çykarmaga badalga bermek dabarasynda aýdyldy. Dabara Owganystanyň ministrlikleriniň we edaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdy.

Häzirki wagtda owgan nebitçileri Amyderýa basseýninde 9 sany guýy burawladylar. Senagat we şahtalar palatasynyň wekilleriniň bellemegine görä, bu çäkleri özleşdirmeklik we nebit çykarmaklyk döwleti ýangyç bilen üpjün etmekde möhüm ädim bolup durýar.

Owganystanyň nebit senagatynyň dikeldilmegine CNPC hytaý kompaniýasy ýardam edýär. 2023-nji ýylda kompaniýa şu maksat bilen 162 mln dollar maýa goýar, geljek üç ýylda — 540 mln dollar goýar.

Başga makalalar
161973c74e8531.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri energetika hem-de ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň ykdysadyýet ministri Mikail Çingiz ogly Jabbarowyň arasynda penşenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşykda energetika ulgamynda özara gatnaşyklar meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy.


161974c7cf3d06.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumynda çykyş etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni Seulda (Koreýa Respublikasy) garyşyk görnüşde geçirilen Demirgazyk Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumda sanly ulgam arkaly çykyş etdi.


161974beb8ee6f.jpeg
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň DIM-niň ýolbaşçylary «Merkezi Aziýa-Koreýa» forumynyň gün tertibini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Çon Yý-ýon telefon arkaly söhbetdeşliginde şu ýylyň 30-njy noýabrynda geçirilmegi meýilleşdirilýän «Merkezi Aziýa-Koreýa» Hyzmatdaşlyk forumynyň 14-nji mejlisiniň gün tertibini ara alyp maslahatlaşdylar diýip, Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berdi.


164f0406978996.jpg
OGT-2023 Halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk dowam edýär

Mitro International we Hyundai Engineering Co. Ltd. kompaniýalary 25-27-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek OGT-2023 Halkara maslahatynda kümüş hemaýatkärliklerini tassykladylar. Bu barada forumyň guramaçylary habar berdiler.


1619cc116b624b.jpeg
Türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň mejlisinde nebitgaz toplumynda taslamalary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy

19-njy noýabrda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň Energetika babatda hyzmatdaşlyk boýunça kiçi komitetiniň 7-nji mejlisi geçirildi.