Türkmenbaşynyň deňiz portunyň polipropilen terminaly milli önümleriň eksportyny artdyrýar

17:21 18.08.2023 4446

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8431/original-164df200a3db6f.jpg

Dünýä bazarlarynda uly islegden peýdalanýan nebitgaz senagatynyň önümleri Hazar deňziniň türkmen kenarynda ýerleşen Türkmenbaşynyň Halkara deňiz portunyň polipropilen terminalynyň üsti bilen eksport edilýär. 

«Bestway» türk kompaniýasynyň sargydy boýunça «Oguzabat» hojalyk jemgyýeti tarapyndan polipropilen terminaly arkaly Türkiýä 749,9 tonna töweregi koksohimiýa önümleri eksport edildi.

Ýene-de 1350 tonna polipropilen önümi «Korsintez» gazak kompaniýasynyň sargydy boýunça Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastyna eksport edildi.

Kuwwatlylygy ýyllyk 120 müň tonna barabar bolan polipropilen terminalynyň umumy meýdany 62 müň inedördül metre barabardyr. Terminalyň otaglarynyň ählisi polirpopilen ýükleriniň howa şertleri zerarly zeperlenmeginden goralan görnüşde gurnalandyr.

Terminalda ýük göterijiligi 64 tonna we öwrüm burçy 17 metr bolan port kranlary polatdan relslerde bir wagtda göwrümi 5000 tonna bolan üç sany gämide ýükleýiş düşüriş işlerini geçirip bilýär.

Belläp geçsek, Türkmenistanda polipropilen Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda, şeýle hem Gyýanlydaky gazhimiýa toplumynda öndürilýär. Ol «Hyundai Engineering Go. Ltd» we «LG International Corp», şeýle hem «Toyo Engineering Corp» kompaniýalary tarapyndan «Türkmengaz» döwlet konserni bilen şertnamanyň esasynda guruldy we 2018-nji ýylyň oktýabrynda ulanyşa girizildi. 

Başga makalalar
1610ccefdf1ce6.jpeg
Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.


16557648094dc4.jpg
Türkmenistanyň täze gaz ýataklaryndan «mawy ýangyjyň» senagat akymy alyndy

Türkmenistanda soňky iki ýylda nebitgaz ýataklarynyň gözlenilmegi we özleşdirilmegi bilen, nebitiň we tebigy gazyň goşmaça möçberini çykarmak işlerine gönükdirilen milli maýa goýumlaryň hasabyna “Türkmennebit” we “Türkmengaz” döwlet konsernleri tarapyndan tebigy gazyň, gaz kondensatynyň goşmaça möçberini çykarmak boýunça geçirilen degişli işleriň netijesinde “Tagtabazar — 1” gaz känindäki 29 belgili guýudan senagat ähmiýetli kükürtsiz gaz akymy alyndy.


162cfc3741e3bb.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti BAE-niň energetika ministri bilen energetika ulgamynda ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow çarşenbe güni Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheil Al Mazrui bilen iki ýurduň ykdysadyýetiniň strategiki ugurlary bolup durýan energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy.


162cfba48c3abe.jpeg
Uzynada meýdançasyny özleşdirmek boýunça işler üstünlikli dowam edýär

Çarşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow Balkan welaýatyndaky Uzynada meýdançasyny özleşdirmek hem-de onuň çägini giňeltmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.


1610d3994e9be2.jpeg
Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi ylalaşdylar

6-njy awgustda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda energetika we ulag ulgamlarynda hyzmatdaşlyk üçin amatly şertleri döretmek meselesine aýratyn üns berildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.