Yragyň wekiliýeti «Türkmengaz» DK bilen türkmen tebigy gazyny satyn almagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

22:11 24.08.2023 1068

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8473/original-164e8574a131f2.png

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylygy bilen Türkmenistana sapar bilen gelen Yrak Respublikasynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Yragyň wekiliýetine Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed we nebit ministriniň orunbasary Ezat Sabir Esmail ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň maksady Eýran Yslam Respublikasynyň üsti bilen Yraga SWAP (çalşyk amaly) türkmen tebigy gazyny satyn almak meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boldy.

Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed duşuşygy gurnanlygy we myhmansöýerligi üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi, şeýle hem Türkmenistan bilen Yragyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara bähbitli hyzmatdaşlyk esasynda guraljakdygyny bellediler.

Yrak wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, ýurduň infrastrukturasynyň depginli ösmegi bilen baglylykda, Yragyň türkmen tebigy gazyna zerurlygy artýar. Duşuşygyň barşynda myhmanlar «Türkmengaz» döwlet konserni bilen 5 ýyldan az bolmadyk möhletde tebigy gazy satyn almak hakynda uzakmöhletleýin şertnamanyň esasynda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler.

Myhmanlary diňläp hem-de yrak ykdysadyýetiniň energiýa serişdelerine zerurlyklaryna baha berip, «Türkmengaz» DK-nyň wekilleri türkmen tarapynyň özara bähbitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny nygtadylar.

Hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň birinji ädimi hökmünde iki tarapyň — «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmegiň esasynda tebigy gaz satyn almak hakynda Ähtnama baglaşmagyň zerurlygy bellenildi.

Duşuşygyň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Eýrana gaz geçirijisiniň üsti bilen Türkmenistandan tebigy gaz ibermelerini ýola goýmak bilen bagly meseleleriň tehniki, maliýe we söwda meseleleri maslahatlaşyldy.

Ähtnamanyň taýýarlanan taslamasy iki tarapyň wekilleri tarapyndan garaldy. Geňeşmeleriň netijesi boýunça resminama degişli bellikler bilen ýetirildi, Ähtnamanyň gutarnykly formasy bolsa özara ylalaşyldy we kabul edildi. Ýakyn wagtda yrak tarapy Gaz satyn almak hakynda Ähtnama gol çeker.

Başga makalalar
1641051660a461.jpeg
Prezident iri desgalaryň gurluşygynyň hiline we möhletlerine gözegçilik etmegi Hökümet agzalaryna tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti 2023-nji ýylda degişli iri önümçilik, durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenen möhletlerde ýokary hilli tamamlanmagyna we ulanmaga tabşyrylmagyna, degişlilikde, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlerine gözegçilik etmegi tabşyrýan Buýruga gol çekdi.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.


1609a366c70eda.png
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň Halkara maýa goýum forumy 12-nji maýda başlanar

Türkmenistanyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Halkara forumyň öz işine başlamagyna bir günden az wagt galdy. Forum 12-nji maýda Aşgabatdaky Söwda-senagat edarasynda geçiriler.


1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1609b5589b6108.jpeg
Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşyjylara

Sizi Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygynyň we gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň uly dabaralar bilen bellenilýän ýyly bolan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda paýtagtymyzda geçirilýän Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy­ň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.