Yragyň wekiliýeti «Türkmengaz» DK bilen türkmen tebigy gazyny satyn almagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

22:11 24.08.2023 3786

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/8473/original-164e8574a131f2.png

Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň Merkezi binasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylygy bilen Türkmenistana sapar bilen gelen Yrak Respublikasynyň arasynda gepleşikler geçirildi. Yragyň wekiliýetine Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed we nebit ministriniň orunbasary Ezat Sabir Esmail ýolbaşçylyk etdi.

Duşuşygyň maksady Eýran Yslam Respublikasynyň üsti bilen Yraga SWAP (çalşyk amaly) türkmen tebigy gazyny satyn almak meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boldy.

Energetika ministriniň orunbasary Adil Karim Kak Ahmed duşuşygy gurnanlygy we myhmansöýerligi üçin türkmen tarapyna minnetdarlyk bildirdi, şeýle hem Türkmenistan bilen Yragyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň özara bähbitli hyzmatdaşlyk esasynda guraljakdygyny bellediler.

Yrak wekiliýetiniň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, ýurduň infrastrukturasynyň depginli ösmegi bilen baglylykda, Yragyň türkmen tebigy gazyna zerurlygy artýar. Duşuşygyň barşynda myhmanlar «Türkmengaz» döwlet konserni bilen 5 ýyldan az bolmadyk möhletde tebigy gazy satyn almak hakynda uzakmöhletleýin şertnamanyň esasynda hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýändiklerini bellediler.

Myhmanlary diňläp hem-de yrak ykdysadyýetiniň energiýa serişdelerine zerurlyklaryna baha berip, «Türkmengaz» DK-nyň wekilleri türkmen tarapynyň özara bähbitli hyzmatdaşlyga taýýardygyny nygtadylar.

Hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň birinji ädimi hökmünde iki tarapyň — «Türkmengaz» döwlet konserni bilen Yrak Respublikasynyň Energetika ministrliginiň arasynda özara düşünişmegiň esasynda tebigy gaz satyn almak hakynda Ähtnama baglaşmagyň zerurlygy bellenildi.

Duşuşygyň barşynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Eýrana gaz geçirijisiniň üsti bilen Türkmenistandan tebigy gaz ibermelerini ýola goýmak bilen bagly meseleleriň tehniki, maliýe we söwda meseleleri maslahatlaşyldy.

Ähtnamanyň taýýarlanan taslamasy iki tarapyň wekilleri tarapyndan garaldy. Geňeşmeleriň netijesi boýunça resminama degişli bellikler bilen ýetirildi, Ähtnamanyň gutarnykly formasy bolsa özara ylalaşyldy we kabul edildi. Ýakyn wagtda yrak tarapy Gaz satyn almak hakynda Ähtnama gol çeker.

Başga makalalar
161822fc61e730.jpeg
Glazgodaky sammitde dünýä Liderleri 2030-njy ýyla çenli metan zyňyndylaryny 30% azaltmagy ylalaşdylar

Sişenbe güni COP26 ekologiýa sammitinde Ýewrokomissiýanyň başlygy Ursula fon der Lýaýen we ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça bilelikdäki başlangyjyny öňe sürdüler. Bu barada Interfaks habar berýär.


164b0ea1d72599.jpg
HEA 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde nebite bolan islegiň çaklamasyny peseltdi

Halkara energetika agentligi (HEA) 2023-nji ýylda ilkinji gezek dünýäde şu ýylda nebite bolan islegiň çaklamasyny günde 170 müň barrele çenli aşaklatdy. Bu agentligiň hasabatyndan görünýär.


164b0eaa21cfd6.jpg
Hytaý maý aýynda tebigy gazyň rekord derejesini import etdi

2023-nji ýylyň maý aýynda Hytaý suwuklandyrylan tebigy gazy we turba geçiriji ibermelerini hasaba alanyňda 13,51 mlrd kub metr tebigy gaz import etdi. Bu görkeziji maý aýy üçin taryhy rekord bolup durýar.


161822ed117848.jpeg
Müsüriň Prezidenti Türkmenistanyň Baştutanyny Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy

Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah Al Sisi iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ýollaryny maslahatlaşmak üçin Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Kaire sapar bilen gelmäge çagyrdy.


161836c36134c8.jpeg
OPEC+ döwletleriniň ministrleri nebit bazaryna goşmaça goşmagyň zerurlygy baradaky meseläni çözerler

OPEC+ döwletleriniň ministrleri bazary goşmaça nebit bilen üpjün etmek gerekmi ýa-da kabul edilen ylalaşygyň çäklerinde hereket etmelimi diýen meseläni çözmek üçin nobatdaky aýlyk duşuşygyny geçirerler diýip, Interfaks habar berýär.