"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär: 14.02.2024-27.02.2024

19:37 17.02.2024 1998

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy nebit guýylaryndan parafini aýryjy awtomatiki gurluşlar bilen üpjün etmek hem-de olara tehniki hyzmat bermek boýunça №10115911 belgili tender yglan edýär.

Tenderiň tehniki şertleri we talaplary baradaky maglumatlar tenderiň barşynda berler.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tendere gatnaşmak üçin resmi çakylyk ýüztutmalary kabul ediş möhleti tamamlanansoň iberiler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň fewral aýynyň 27-ine, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Bahar.Nuryyeva@eni.com 

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Başga makalalar