Ýangyç bilen bökdençsiz üpjünçilik

10:10 26.08.2020 209

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/357/original-15f21464f533ac.jpeg

Daşoguz welaýatynyň «Gubadagnebit» kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň toplumy iň täze kompýuter tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandyr. AÝGB-niň esasy bölegi uly awtoýollaryň boýunça ýerleşendir. Kärhananyň ýangyç guýujy beketlerinde müşderilere hyzmatlaryň giň toplumy hödürlenilýär.

Sarp edijileri ýokary hilli ýangyç bilen üpjün etmeklik — «Türkmennebitönümleri» müdirliginiň Gubadag kärhanasynyň awtomobillere ýangyç guýujy beketleriniň esasy wezipesi bolup durýar. Bu wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek üçin kärhananyň ygtyýarynda döwrebap awtopark bar. Bu bolsa, nebit önümlerini Daşoguz welaýatynyň dürli künjeklerindäki AÝGB-niň nebit ammarlaryna howpsuz we tiz wagtda ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Tejribeli sürüjileriň ygtyýarynda ýük göterijiligi 10,5 tonna barabar bolan benzin daşaýjy KAMAZ – 65115 bar. Ol kuwwatly hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylyp, islendik aralyklara islendik howa şertlerinde ýük daşamaga niýetlenendir. Beketlerde ýangyjy kabul etmekde we saklamakda esasy talap — tehniki howpsuzlyk düzgünlerini berk berjaý etmek bolup durýar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15fa3a9161a093.jpeg
Nebitgaz toplumynyň talyplary nazary bilimleri tejribe bilen utgaşdyrýarlar

Şu günler Daşoguz welaýat häkimliginiň №2 hünär mekdebiniň talyplary «Daşoguzgazçykaryş», «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliklerinde, Daşoguz gidrogeologiýa ekspedisiýasynda we welaýatyň nebitgaz toplumynyň beýleki önümçilik edaralarynda nazary bilimler bilen bir hatarda önümçilik başarnyklaryny hem berkidýärler.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.