BMG-niň missiýasynyň ýolbaşçysy bilen gepleşiklerde Owganystany dikeltmek boýunça halkara özara gatnaşyklaryň meseleleri maslahatlaşyldy

17:32 26.05.2023 312

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/7735/original-1647054801500d.jpg

Türkmenistanyň daşary işler ministriniň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetiriji W.Hajiýewiň “Merkezi Aziýa – Ýewropa Bileleşigi” formatynda Owganystan boýunça ýörite wekilleriň duşuşygyna gatnaşmak üçin Aşgabada iş sapary bilen gelen BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) başlygy Roza Otunbaýewa bilen geçiren gepleşiklerinde Owganystany dikeltmek bilen bagly bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmekde halkara gatnaşyklarynyň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

W.Hajiýewiň bellemegine laýyklykda, Türkmenistan goňşy ýurduň howpsuzlygyna we durnuklylygyna, şeýle hem onuň durmuş-ykdysady taýdan ösmegine uly gyzyklanma bildirýär. Şu nukdaýnazardan, Owganystan meselesi boýunça ýurtlaryň we BMG-niň arasynda giň özara hyzmatdaşlygyň amala aşyrylmalydygyna, ilki bilen, UNAMA bilen ýakyn gatnaşyklaryň saklanylmalydygyna üns çekildi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistan özüniň hemişelik bitaraplyk derejesine ygrarly bolmak bilen, Owganystandaky syýasy hem-de durmuş-ykdysady ýagdaýy durnuklylaşdyrmak boýunça halkara bileleşiginiň tagallalaryna goşant goşmak nukdaýnazaryndan netijeli işleri alyp barýan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň biridir.

Türkmenistan yzygider ýagdaýda Owganystana ynsanperwer ýüklerini ugradýar, durmuş ähmiýetli desgalary gurýar, ilata lukmançylyk kömegini berýär. Şeýle hem bellenilişi ýaly, Türkmenistan TOPH gaz geçirijisini we TOP elektrik geçirijisini gurmak, demir ýollary abatlamak, täze ýollary gurmak we ş.m. taslamalary amala aşyrmak arkaly goňşy ýurdy ykdysady taýdan dikeltmek üçin ýardam berýär.

Taraplar Owganystanyň dikeldilmegi we bu ýurduň dünýä hojalyk ulgamlaryna goşulyşmagy bilen bagly bilelikdäki taslamalary amala aşyrmak nukdaýnazaryndan mundan beýläk hem giň halkara hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirdiler.

Başga makalalar
160471c7ad045f.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 18-si hasaba alyndy.


162b4441e9718c.jpeg
29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammiti geçiriler

29-njy iýunda Aşgabatda VI Hazar sammitini geçirmek meýilleşdirilýär. Onuň öň ýanynda Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň maslahaty geçiriler. Onuň barşynda diplomatlar bäş döwletiň Liderleriniň duşuşygynyň gün tertibine ýene-de bir gezek gararlar. Bu barada çarşenbe güni RF-niň DIM-niň resmi wekili Mariýa Zaharowa brifingde habar berdi.


160471b876e954.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti we Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy döwletara gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogany YHG agza ýurtlaryň 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilmegi meýilleşdirilýän Sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu Türkmenistanyň döwlet Baştutany Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu bilen şenbe güni geçiren duşuşygynda beýan etdi. Türkiýäniň DIM-niň ýolbaşçysy 5-6-njy martda ýurdumyza iş saparyny amala aşyrdy.


160471d7153737.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ýanwar-fewral aýlarynda işiniň netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdäniň anna güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň geçen iki aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda, şol sanda nebitgaz toplumynda alnyp barlan işleriň jemleri jemlenildi, içeri we daşary syýasatyň möhüm meselelerine garaldy.


161def3816296e.jpeg
Täze goşgy nebitgazçylary zähmet üstünliklerine ruhlandyrýar

Ýakynda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi edara binasynda 2022-nji «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň başynda hormatly Prezidentimiziň halkymyza sowgat eden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusy mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.