Gaz üpjünçiligi gowulanýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10092/original-165e6b463d664d.jpg
«Marygazüpjünçilik» müdirliginiň «Sakarçägeetrapgaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary etrabyň hojalyklaryny tebigy gazyň ýeterlik möçberi bilen üpjün etmek üçin öz işlerini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talaplaryna laýyk derejede guraýarlar. Etrabyň çägindäki umumy uzynlygy Elbetde, etrabyň hojalyklarynyň otuz dört müň sekiz ýüz on dördüsiniň tebigy gazyň eşretinden peýdalanmagy üçin edaranyň hünärmenleridir işçileri, bellenilen meýilnama laýyklykda, möhüm iş çärelerini geçirýärler.

Habaryň dowamyny okamak üçin