Guwandyryjy görkezijiler aýdyň maksatlara atarýar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10257/original-16602a374340bb.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň etraplardaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üpjün etmekde «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ýanwar-fewral aýlaryny üstünlikli jemlemek bilen, mart aýynyň işlerini guramaçylyk Edaranyň gazçylarynyň etrabyň tebigy gazy ulanyjylaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek ugrunda durmuşa geçirýän derwaýys işleri bilen ýakyndan tanyş bolmak maksadynda ol ýerde bolanymyzda, bu zähmet köpçüliginiň işçi-hünärmenleriniň dürli ululykdaky gaz geçirijileriniň 1 müň kilometrden

Habaryň dowamyny okamak üçin