Il-ýurt bähbitli işiň başynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10329/original-1660bab678406e.jpg
Ýaýlandurdy Pirliýew Hojambaz etrabyndaky 4-nji orta mekdepde okap ýören ýyllarynda ykbalyny daşky gurşawy goramak bilen baglanyşdyrmagy ýüreginde besläpdi. Şol çagalyk arzuwyna ýetmek üçin orta mekdebi tamamlandan soňra gidromeliorasiýa ugrundan orta hünäri ele aldy. Okuwyny tamamlap, 1988-nji ý — Ilki IV derejeli operator bolup işläp başladym, soňra önümçilik-tehniki bölüminde dürli wezipelerde zähmet çekdim. Işimiň daşyndan Moskwanyň döwlet azyk uniwersitetini gaýybana tamamlap, ýokary hünärli boldum. Bu bolsa maňa daşky gurşawy goramak, önümçilik sanitariýasy ugry boýunça çagalykda ar

Habaryň dowamyny okamak üçin