Hünär kämilligi geljekki ösüşlere badalga

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10330/original-1660baba6c8350.jpg
Ýurdumyzyň nebitgaz senagaty üçin ýokary hem-de ýörite orta bilimli hünärmenleri taýýarlaýan okuw mekdepleriniň hünäri kämilleşdiriş bölümleriniň mugallymlary döwlet Baştutanymyzyň berýän tabşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin özleriniň okuw hem tejribelik işlerini Berkarar döwletiň täze eýýamynyň G «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň hünäri kämilleşdiriş bölüminiň mugallymlarynyň alyp barýan işlerem şunuň aýdyň mysalydyr.

Habaryň dowamyny okamak üçin