Abadan ýaşaýşyň hyzmatynda

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10425/original-16614d5a0ef145.jpg
Suw abadan ýaşaýşyň, ilatyň sagdyn bolmagyny gazanmagyň esasy şertleriniň biridir. Suwuň bar ýerinde ýaşaýyş bar, suwuň bol ýerinde gülläp ösüş bar. Şu hakykatdan ugur almak bilen, geçen ýyllarda «Türkmenistanyň ilatly ýerlerini agyz suwy bilen üpjün etmek boýunça Baş maksatnamany» üstünlikli dur — Gündogar welaýatyň obadyr şäherlerini agyz suwy bilen ygtybarly üpjün etmek maksady bilen ýerasty suwlaryň täze ýataklaryny agtaryp tapmak, olaryň goruny anyklamak boýunça gözleg işlerini alyp barýarys. Golaýda möhüm taslamalaryň ikisini üstünlikli tamamladyk — diýip, baş geolog Şanazar Anarow

Habaryň dowamyny okamak üçin