«Mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün edilýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10665/original-16630c57f6073e.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň welaýatyň Saparmyrat Türkmenbaşy, Ruhubelent, Köneürgenç, Şabat we Görogly etraplaryndaky gaz hojalyk edaralarynyň gazçylary medeni zolakdan uzakda ýerleşýän obalaryň ilatyny hem-de Garagum sährasynyň jümmüşinde, Sarygamyş kölüniň boýlarynda we Bötendag sebitle — Garagum sährasyndaky adamlary suwuklandyrylan gaz bilen üpjün etmek biziň jana-jan borjumyz. Biziň gaz dolduryjy bekedimiziň hyzmatyndan Garagum sährasynyň Mürzeçyrla, Akmolla, Böwrüdeşik, Kyrkguýy, Damla, Sözenli, Ataguýy, Yslam, Gyzyljaburun, Baleýşem, Göbe, Ýekeje hem-de Sarygamyş kölüniň et

Habaryň dowamyny okamak üçin