Nebiti gaýtadan işleýjileriň üstünligi

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/10837/original-16642ff1bcd8c5.jpg
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda üstümizdäki ýyly üstünliklere beslemek, çig mallary çuňňur gaýtadan işlemegiň hasabyna geçginli nebit önümlerini öndürmek ugrunda gaýratly zähmet çekilýär. Agzybir we başarjaň nebiti gaýtadan işleýjileriň birleşen tagallalarynyň ýerine düşýändigine bolsa Kuwwatly senagat kärhanasynyň hünärmenleri hormatly Prezidentimiziň özleriniň işine berýän gündelik üns-aladasyny ýakyndan duýýandyklaryny kanagatlanma bilen belleýärler. Kabul edilýän möhüm çözgütler, berilýän goldaw-hemaýatlar bolsa, ilkinji nobatda, kärhananyň önümçilik-tehniki binýadyny pugta

Habaryň dowamyny okamak üçin