Maksatlary myrat tapýan gazçylar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11013/original-16654a7411db82.jpg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň «Daşoguzşähergaz» gaz hojalyk edarasynyň gazçylary welaýat merkezi — gojaman Şabady etekläp oturan Daşoguz şäheriniň ilatyny we edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmekde ýokary netijelere eýe bolýarlar. Munuň şeýledigine edaranyň agzybir zä Aýratyn hem şäher gaz hojalyk edarasynyň işçi-hünärmenleriniň birleşen tagallalary netijesinde ýylyň başyndan bäri welaýat merkeziniň Nowruz, «Merkez-1», «Merkez-2», «Suwçy» ýaşaýyş jaý toplumlarynda we Gülüstan şäherçesinde ýaşaýan ilaty tebigy gaz bilen ýeterlik mukdarda üpjün etmek ugrunda dur

Habaryň dowamyny okamak üçin