TESC-2024 halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik

16:36 10.06.2024 1019

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/11141/original-16666a9d0da1b0.jpg

«Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologik jähetleri» atly halkara ylmy-amaly maslahatynyň galdyran täsirleri barada Tatarystan Respublikasynyň (RF) “KER – Holding” kompaniýasynyň ekologiýa taslamalary boýunça direktory Mansur Khasilatullow paýlaşdy.

- Kompaniýaňyz barada hem-de onuň Türkmenistanyň energetika ulgamyny ösdürmäge goşandy barada gürrüň beräýseňiz.

- “KER – Holding” kompaniýasy energetika, ÝES-leriň, beketleriň, kiçi beketleriň, gaz turbina desgalarynyň gurluşygy we abatlaýyş işleri bilen meşgullanýar. Häzirki zaman gazturbina tehnologiýalarynyň önümçiligi we abatlaýyş işleri esasy iş ugrumyz bolup durýar.

Biz Türkmenistanda 2009-njy ýyldan bäri iş alyp barýarys. Bilelikde iş alyp barmak bilen, “Türkmengaz”, “Türkmennebit” döwler konsernleri bilen üstünlikli hyzmatdaşlyk edýäris. Bu ýerde biz daşary ýurtlarda, şol sanda Germaniýada, ABŞ-da, Russiýada öndürilen gaz turbinalaryny abatlaýarys. Biziň abatlaýan turbina hatarymyz diýseň giň.

- TESC-2024 gatnaşygyňyz näderejede netijeli boldy?

- Biz forum açylmazyndan ep-esli öň çakylyk aldyk. Gatnaşmagyňyzyň esasy maksatlarynyň biri – gatnaşyklarymyzyň gerimini giňeltmek, täzelerini açmak.

Maslahatyň guramaçylygynyň ýokary derejesini bellemek isleýärin. Biz şeýle hem Türkmenistanyň we öňdebaryjy kompaniýalaryň uglewodorodlaryň önümçiliginiň ekologiýalylygyny ýokarlandyrmak babatda tagallalaryny goldaýarys.

- Sagboluň, ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmekde mundan beýläk hem üstünlikleri arzuw edýäris.

Başga makalalar
162da98ab2c5af.jpeg
Çökgünlik howpy nebitiň bahalaryny aşakladýar — analitikler II ýarym ýylda Brentiň bahalarynyň 100 dollar bolmagyna garaşýarlar

Energiýa geçirijileriň bazarynda çökgünlik zerarly dünýä ykdysadyýetinde emele gelip biljek çökgünlik bilen bagly howatyrlanmalar iýul aýynyň dowamynda Brent nebitiniň bahalaryny 7% aşaklatdy. Bu günki gün barreliň bahasy 103 dollardan aşaklatdy. Pudaklaýyn analitikler bahalaryň ýene-de birnäçe dollar aşaklajakdygyna we şol derejede 2022-nji ýylyň ahyryna çenli saklanjakdygyna ynanýarlar diýip, Interfaks habar berýär.


162d93038bf727.jpeg
Türkmenistan we Gruziýa hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegi, şol sanda energetika ulgamynda işjeňleşdirmegi maksat edinýär

20-nji iýulda Prezident Serdar Berdimuhamedow öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Aşgabada gelen Gruziýanyň Premýer-ministri Irakli Garibaşwili bilen duşuşdy.


162da9aac8feb2.jpeg
«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady

«Demirgazyk akymy» boýunça ibermeler dikeldilenden soň hem Ýewropada gazyň bahasy arzanlamady. Eýýäm bir hepde bäri bahalar müň kub metrine 1600 dollar derejesinde saklanýar.


162da5860ea95a.jpeg
Serdar Berdimuhamedow: Türkmenistan Merkezi Aziýa döwletleriniň üsti bilen energiýa geçirijileriniň ibermelerini artdyrmaga taýýar

Penşenbe güni Çolpon-Atada (Gyrgyzystanyň Yssyk-Köl welaýaty) Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň dördünji Konsultatiw duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Gazagystanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjigistanyň Prezidentleri gatnaşdy.


162de7cebeb1d1.jpeg
Treýderler Ýewropada gazyň ýokary bahalarynyň geljek ýyllarda saklanyp galmagyna garaşýarlar

Ýewropada tebigy gazyň bahalary teklibiň az bolmagy netijesinde ýakyn ýyllarda ýokary bolmagynda galar diýip treýderler çaklaýar. Bu barada Interfaks habar berýär.