Kalby joşgunly sürüji

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1403/original-15ff42e4b1ec86.png
— Asuda asmanyň astynda parahat ýaşamak, zähmet çekmek, onuň rehnedini görmek aňrybaş bagtyýarlykdyr. Bize şeýle synmaz bagty Gahryman Arkadagymyz berdi. Ömrümiň şeýle ajaýyp döwre gabat gelendigine guwanmak guwanýaryn, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň hatyrasyna zähmet çekip armaýaryn — diýip, K Söhbetdeşimiz Kurbandurdy Mämiýew «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň ulaglar kärhanasynda awtobusyň sürüjisi bolup zähmet çekýär. Geçen ýylyň dekabrynda bu janypkeş sürüjiniň durmuşyna çuň many berip, ykbalyny gülleden şatlykly waka bolup geçdi. Ol uzak ýyllaryň dowamy

Habaryň dowamyny okamak üçin