Täze tehnologiýalary özleşdirýärler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1525/original-1600fe2614f3d9.png
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynda, şol sanda nebitgaz pudagynda-da önümçilige ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalardan doly baş çykarýan işçi hünärmenleri taýýarlamaklygy baş wezipeleriň biri hökmünde öňde goýýar. Şoňa görä, «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde indi birnäçe ýyl bäri hereket edýän hünäri kämilleşdiriş bölüminde nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynda zähmet çekýän işçi hünärmenleriň hünäri kämilleşdirilýär.

Habaryň dowamyny okamak üçin