Gatlak basyşynyň täsiri

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/1526/original-1600fe31367d49.png
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasy» üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu maksatnamada täze nebit we gaz ýataklaryny gözläp tapmak we özleşdirmek hem-de öň bar ýataklaryň önüm berijiligini ýokarlandyrmak, bu pudagyň çig mal Nebit çykarylýan guýularyň önüm berijiligini durnuklaşdyrmak ýa-da ýokarlandyrmak bilen bagly çäreler, elbetde, düýpli abatlaýyş işleriniň netijesinde amala aşyrylýar. Gatlak basyşy bilen bagly bolan ýagdaýlar guýulary düýpli abatlaýyş işlerinde, esasan, guýynyň düýpýaka zolagyny berkitmek we guý

Habaryň dowamyny okamak üçin