TNGIZT ýewro ülňüleri boýunça awiasion ýangyjyň önümçiligini ýola goýmaga taýýarlanýar

15:30 22.04.2021 4103

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2062/original-160800305a01a3.jpeg

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Jet A-1 kysymly awiasion ýangyjynyň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Munuň özi zawodynda öndürilýän ТС-1 awiaýangyjyň ýewropa nusgasydyr.

Jet A-1 Ýewropanyň we Demirgazyk Amerikanyň howa gämileriniň gazturbinaly hereketlendirijilerinde ulanmak üçin niýetlenendir. Ol Airbus we Boeing uçarlaryny ulanmak boýunça halkara resminamalaryna we gözükdirmelerine goşulandyr.

Awiaýangyjyň bu görnüşi ýurdumyzyň raýat awiasiýasynda ulanylýan ТС-1 kysymdan tehnologik taýdan tapawutlanýar. Jet ýangyjy goşmaça gidro arassalaýyş geçýär, onuň düzüminde antistatiki we durnuklaşdyryjy prisadkalar bar. Ol ekologik taýdan howpsuz bolup, alawlama temperaturasy 10 gradus ýokarydyr.

Kärhanada bu täze önümiň önümçiligini ýola goýmaga kömek etjek kompaniýa bäsleşik esasynda saýlanyp alnar. Mundan öň, TNGIZT ТС-1 awiasion kerosinini we kysymyny öndürmek boýunça desganyň binýadynda Jet A-1 kysymly reaktiw hereketlendirijiler üçin ýangyç öndürmek boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi.

TNGIZT-niň düzümine Türkmenbaşy we Seýdi şäherlerinde ýerleşýän zawodlar girýär. 2021-nji ýylyň iki aýynda TNGIZT-de 34 müň 857 tonna awiasion ýangyç öndürildi.

Başga makalalar
162722db115ea4.jpeg
Türkmenistanyň we Türkiýäniň Prezidentleri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.


16270ca331898c.jpeg
TDHÇMB-niň söwdalarynda ýangyjyň dürli görnüşleri satyldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 53-si hasaba alyndy.


16270ca9b7ee46.jpeg
Türkmenistanyň Prezidenti: nebitgaz toplumyna bölünip berlen maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmeli

Geçen hepdäniň anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy, käbir beýleki meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Şol sanda uglewodorod çig malynyň önümçiligini artdyrmak maksady bilen nebitgaz pudagyna goýlan maýa goýumlaryny özleşdirmek işini güýçlendirmek meselesine garaldy.


162722ef136039.jpeg
Türkmenistanyň we Eýranyň Prezidentleri ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegi ylalaşdylar

Sişenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda geçirilen telefon arkaly söhbetdeşligiň barşynda taraplar bar bolan mümkinçilikleri hem-de häzirki döwrüň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.


1626b7f5a6326f.jpeg
Türkmenistanyň wekiliýeti köpugurly hyzmatdaşlygy maslahatlaşmak üçin BAE-de saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary 2022-nji ýylyň 29-30-njy aprelinde Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherine gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Karara 28-nji aprelde Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.