Türkmenistanyň we Russiýanyň Prezidentleri ŞHG sammitiniň çäklerinde döwletara hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

13:56 16.09.2022 498

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5541/original-163241878951e1.jpeg

Penşenbe güni Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Samarkant şäherine gelen Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Prezident Wladimir Putin ykdysady gatnaşyklarda energetikanyň aýratyn orun eýeleýändigine ünsi çekip, RF-niň iri “Gazprom” we Tatneft” kompaniýalarynyň Türkmenistanda alyp barýan köpýyllyk işlerini belledi.

Russiýaly hyzmatdaşlaryň netijeli işlemegi üçin döredilýän ähli zerur şertler üçin Serdar Berdimuhamedowa hoşallyk bildirip, dostlukly ýurduň Lideri Russiýanyň sebitleriniň ençemesi bilen işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýan Türkmenistan bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň diwersifikasiýalaşdyrylmagynyň ugur edilýändigini tassyklady.

Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, hökümetleriň derejesindäki yzygiderli gepleşikler, daşary syýasat edaralarynyň ugry boýunça geçirilýän geňeşmeler ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň okgunly ösdürilmegine ýardam berýär.

Iki ýurduň iri sebit we halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygy oňyn häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Baştutany ýurdumyzyň bitarap daşary syýasat ugruny hem-de BMG-de, beýleki halkara düzümlerde öňe sürýän başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin russiýaly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi.

Iki ýurduň iri sebit we halkara guramalaryň çäklerindäki hyzmatdaşlygy oňyn häsiýete eýedir. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistanyň Baştutany ýurdumyzyň bitarap daşary syýasat ugruny hem-de BMG-de, beýleki halkara düzümlerde öňe sürýän başlangyçlaryny hemişe goldaýandygy üçin russiýaly kärdeşine minnetdarlyk bildirdi.

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynda söwda-ykdysady ulgamda, şeýle-de ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlygyň oňyn depginini bellemek gerek. Muňa türkmen tebigy gazyny Russiýa Federasiýasyna ibermek boýunça gazanylan ylalaşyklar hem mysal bolup biler.

Dünýäde emele gelen häzirki ýagdaýlar bilen baglylykda, ulag-kommunikasiýa pudagy hem hyzmatdaşlygyň möhüm ugry bolup durýar. Häzirki wagtda ulagyň, üstaşyr geçelgeleriň, logistikanyň orny strategik ähmiýete eýedir.

Taraplaryň umumy pikirine görä, netijeli medeni-ynsanperwer gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlykda aýratyn orun eýeleýär. Ylym ulgamynda köpýyllyk gatnaşyklary çuňlaşdyrmak maksady bilen, häzirki wagtda Aşgabatda türkmen-rus uniwersitetini açmak meselesine garalýar. Medeniýet ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça hem uly işler amala aşyrylýar.

Duşuşygyň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow we Wladimir Putin däp bolan türkmen-rus gatnaşyklarynyň geljekde-de pugtalandyryljakdygyna, üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirip, birek-birege hem-de iki ýurduň dostlukly halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.