Si Szinpin we Serdar Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumynda giň gerimli hyzmatdaşlygy ösdürmegi ylalaşdylar

18:53 16.09.2022 1561

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5539/original-1632439184bc11.jpeg

Penşenbe güni Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Samarkanda baran Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň arasynda geçirilen duşuşykda gaz ulgamynda, ulag we beýleki ugurlarda türkmen-hytaý gatnaşyklarynyň ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Dostlukly döwletiň Baştutany ýangyç-energetika toplumynyň hytaý-türkmen hyzmatdaşlygynyň möhüm ugry bolup durýandygyny belläp, bu ulgamda gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek hem-de Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasynyň gurluşygy boýunça türkmen tarapynyň tekliplerini doly goldady.

Duşuşygyň dowamynda taraplaryň ikitaraplaýyn, şeýle-de köptaraplaýyn esasda, şol sanda “Merkezi Aziýa — Hytaý” görnüşinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga taýýardygy beýan edildi.

Syýasy gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz iki ýurduň Daşary işler ministrliklerine “Ýol kartasyny” taýýarlamagy tabşyrmagy teklip etdi. Oňa ýokary derejedäki gatnaşyklary işjeňleşdirmek hem-de hökümetara we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek baradaky teklipler girizilse, maksadalaýyk boljakdygy bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly mümkinçiliklerini hasaba alyp, Hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-hytaý hökümetara komitetiniň nobatdaky mejlisini taýýarlamak we geçirmek teklip edildi.

Şeýle-de, “Bir guşak, bir ýol” strategiýasyny “Beýik Ýüpek ýoluny gaýtadan dikeltmek” konsepsiýasy bilen utgaşdyrmak hakynda ikitaraplaýyn resminama gol çekmek meselesine garamaga türkmen tarapynyň taýýardygy beýan edildi.

Serdar Berdimuhamedow gaz ulgamynyň ykdysady hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýandygyna ünsi çekip, Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasynyň gurluşygy boýunça gepleşikleri işjeňleşdirmek maksady bilen, gaz hyzmatdaşlygy boýunça döredilen bilelikdäki iş toparynyň nobatdaky duşuşygyny geçirmegi teklip etdi.

Ulag we logistika ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugry hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, Hytaý — Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýol gatnawlarynyň täze ugrunyň geljegi uly hasap edilýär. Bellenilişi ýaly, bu geçelgäniň ägirt uly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin konteýner gatnawlary boýunça dörttaraplaýyn ylalaşygy baglaşmak maksadalaýyk bolar. 

Şunuň bilen birlikde, taraplar bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş we beýleki durmuş ähmiýetli ugurlarda gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmegiň hem-de pugtalandyrmagyň möhümdigini nygtadylar.

Serdar Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpini özi üçin amatly wagtda Türkmenistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy.

HHR-iň Başlygy çakylygy hoşallyk bilen kabul edip, Türkmenistanyň Baştutanyna netijeli söhbetdeşlik, däp bolan hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek boýunça beýan edilen teklipler üçin hoşallyk bildirip, öz nobatynda, Serdar Berdimuhamedowy hem-de Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowy özleri üçin islendik amatly wagtda Hytaýa sapar bilen gelmäge çagyrdy.

Iki döwletiň Baştutanlary hoşlaşanlarynda birek-birege hoşniýetli arzuwlary aýdyp, iki dostlukly ýurduň bähbitlerine hem-de durmuş-ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlaryna doly laýyk gelýän netijeli gatnaşyklaryň yzygiderli giňeldiljekdigine ynam bildirdiler. 

Başga makalalar
1609a35e9ee545.jpeg
Haldor Topsоe — Halkara nebitgaz maýa goýum forumynyň bürünç hemaýatkäri

Daniýanyň Haldor Topsoe kompaniýasy 12-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek ýurduň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumynyň bürünç hemaýatkäri bolar.


1640ec5644381c.jpeg
Türkmenistanda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan ikinji utgaşykly elektrik stansiýasy gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynyň çäginde kuwwatlylygy 1 müň 574 megawat bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny gurmak baradaky teklibi makullady. Bu barada teklibi geçen anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annamämmedow döwlet Baştutanyna ýetirdi.


16098dc009553a.png
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy.


1620f469ee3470.jpeg
Prezident Türkmenistanyň diplomatlaryny energetika we beýleki ulgamlarda iri halkara taslamalary durmuşa geçirmäge ýardam etmäge çagyrdy

Anna güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň diplomatik gullugynyň işgärlerini hünär baýramçylygy bilen gutlady. Her ýylyň 18-nji fewralynda bellenilip geçilýän baýramçylyk mynasybetli iberen gutlagynda döwlet Baştutany «Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň milli bähbitlerini halkara gatnaşyklar ulgamynda mynasyp üpjün edýän we goraýan ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri öňde goýlan belent wezipeleri talabalaýyk ýerine ýetirmek ugrunda ýadawsyz we döredijilikli zähmet çekýärler» diýip belleýär.


16098d714381eb.jpeg
Hökümet mejlisinde nebitgaz toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýanwar-aprel aýlary boýunça netijeleri maslahatlaşyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň anna güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň dört aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri maslahatlaşyldy.