Taryhy wakalar beýik işlere badalgadyr

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2120/original-16090e4426efa4.jpeg
Toýlary toýa ulaşýan Garaşsyz, baky Bitarap döwletimizde Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýokary guramaçylyk ýagdaýynda geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň birinji mejlisi «Türkmenistan — parahatçylyg Bu syýasy forumyň bagtyýar il-günümiziň hormatly Prezidentimiziň daşyna jebisleşip, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk, ak mermerden paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk şöhratly senelerine buýsançly barýan günlerinde geçirilmegi halkymyzyň toý ruhuny has-da belende gald

Habaryň dowamyny okamak üçin