PAÝTAGT GIJELERI

15:48 05.05.2021 706

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2138/original-1609277f32c75c.jpeg

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Daglaryň başyna şal deý oralan
Gije ýalkym çaýdy penjirelere.
Ýeke-ýeke ýanyp başlan çyralar,
Meňzedi bir geňsi şemçyralara.

Şemallaryň taryn kakan baglaryň
Bahar gelse bormy gülden heý, kemi?
Heýjany sen ajap-ajap çaglaryň-
Aşgabadym ak arzuwlaň heýkeli.

Gyzgyn çaýa düşen datly şeker deý
Gije eräp barýar ýagta ýer edip.
“Ýyldyz dagym” ýyldyzly dag bolupdyr-
Watan şanyn ile ýaýýar telediň.

“Saglyk ýoly” ajap çyralar bilen
Giňdiwar dagyna jäheklenipdir.
Ümürleç göwünli şu gije asman,
Gyz edaly Aýa sähet beripdir.

Aşgabat agşamy müň yşyk bilen,
Çalym edýär ak pamyk deý gundaga.
Didäňe diňlede gijäň aýdymyn,
Düýş görüber, gözleriňi ýumma-da...

AŞGABAT BAHARY

Daglaň depesine çermelen gyşlar
Gülälek, jüm-jüme bolup indiler.
Asman yşkyn alyp gaýdan ýagyşlar,
Ylla gökden ýürek bolup tändiler.

Ak şähriň gujagy bossany Erem,
Göýäki bir merjen ýaly, dür ýaly.
Ak gyşlarda alna ýaraşyk beren
Ak ýalkym eremän galypdyr ýaly.

Donsuz galan baýyrlara geýim eder,
Ketenä çalm eden bahar gülleri.
Aşgabadyň köçelerine seýl eder,
“Belent daglaryndan inen ýelleri”

Asman gürlär, Senem oňa goş mukam,
Ýatladyp bagşynyň gara gazmasyn.
Onsoň neneň bagşy çalmaz hoş mukam,
Şahyr şygyr ýazmabilse ýazmasyn.

Seýran SEÝITMÄMMEDOW,
Serdar etrabynyň 11-nji orta mekdebiniň mugallymy.
Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.

Başga makalalar
162b16371b60b4.jpeg
Işleriň ilkinji tapgyry tamamlandy

Türkmenabat nebit kärhanasynyň Zerger şahamçasynyň durkuny täzelemek boýunça giň gerimli işlere girişilendigi barada gazetimizde ozal habar beripdik. Ýakynda kärhananyň gurluşyk boýunça baş hünärmeni Batyr Joraýew bilen habarlaşyp, degişli gurluşyk-gurnama işleriniň barşy bilen gyzyklandyk.


1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


16193552369e12.jpeg
Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşlige ukyplylygyny artdyrmaga, durmuş-ykdysady ösüşine goşandyny üpjün etmäge gönükdirilendir.


161935565b8b3b.jpeg
Pudagyň ösüşli menzilleri

Ýene-de az wagtdan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly tamamlanyp, täze — 2022-nji bars ýylyna gadam basýarys. Bars haýwanat dünýäsinde iň batyr, güýçli, edermen hasap edilýär. Türkmençilikde ýigitleriň batyrlygy barsa deňelýär. Batyrlygyň nyşany täze bars ýylynda zähmetsöýer halkymyzyň gaýratly işleri bilen möwritini geçirip barýan ýylda gazananlaryndan-da ýokary netijelere eýe boljakdygyna şübhelenmese bolar.