Aşgabat — täsin rekordlaryň şäheri

15:47 10.05.2021 690

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2160/original-160990f45097d1.gif

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Taryhy maglumatlardan belli bolşy ýaly, şäheriň Aşgabat ady (eshq «söýgi») we (abad «şäher») diýen pars sözlerinden gelip çykypdyr.

* * *

2008-nji ýylda paýtagtymyzdaky Döwlet muzeýiniň öňündäki meýdançada dikilen Türkmenistanyň Döwlet Baýdagynyň belent sütüni «Dünýäniň iň beýik flagştogy» diýlip, Ginnesiň bütindünýä rekordlar kitabyna girizildi. Onuň agramy 420 kilograma, ini 52,5 metre we boýy 35 metre barabar. Ýaşyl Tugumyz 133 metr belentlikde parlaýar.

* * *

2017-nji ýylda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Olimpiýa stadionynyň münberini bezeýän ahalteke bedewiniň çeper keşbi atyň dünýäde iň uly nyşany hökmünde, Sportuň suw görnüşleri merkezi bolsa, dünýäde iň uly suwda ýüzülýän üsti ýapyk howuz hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Atyň çeper şekiliniň beýikligi 40,05 metr, uzynlygy 37,69 metr, ini bolsa 40,24 metrdir.

* * *

2010-njy ýylda Aşgabat «Köpçülik ýerinde iň köp suw çüwdürimleri özünde jemleýän suw çüwdürim toplumly şäher» diýlip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Şol suw çüwdürim Oguz hanyň we ogullarynyň heýkelleri ýerleşdirilen arhitektura-heýkeltaraşlyk toplumydyr. Onuň tutýan meýdany 14,2 gektar bolup, toplum 27 sany yşyklandyryş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan häzirki zaman suw çüwdürimlerini özünde jemleýär.

* * *

2011-nji ýylda «Türkmenistan» teleradioýaýlymlar merkeziniň binasy Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Köpetdagyň belent gerişlerinden soň hem 211 metr beýiklige uzak gidýän binanyň aýratyn gözelligine öwrülen Oguzhanyň sekizburç ýyldyzy iň uly ýyldyz şekili hökmünde hasaba alyndy. Döwrebap merkeziň umumy beýikligi 211 metr. Toplumyň esasy desgasy 31 gatdan ybaratdyr.

* * *

Paýtagtymyzyň gözel künjeginde ýerleşýän «Älem» medeni-dynç alyş merkezi özüniň binagärlik-gurluşyk, bezeg aýratynlyklary bilen özüne çekýär. Täsin binanyň daşy Oguz hanyň altyn ýyldyzy we bäş sany göl bilen gurşalandyr. Beýikligi 95 metre ýetýän binanyň ýörite syn ediş çarhynyň diametri 57 metrden ybaratdyr. Alty orunlyk öýjagazlaryň 24-sini özünde jemleýän äpet synlaýyş aýlawy bu merkeziň esasy binagärlik aýratynlygyny emele getirýär. Täsin görnüşli bu bina dünýäde iň uly aýlanýan ýapyk görnüşli synlaýyş aýlawy hökmünde hasaba alnyp, 2012-nji ýylda Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

* * *

2013-nji ýylyň 25-nji maýynda Aşgabat ak mermerli binalaryň has köp jemlenen şäheri hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli Kararyna laýyklykda, 2013-nji ýyldan başlap 25-nji maý – Aşgabat şäheriniň güni hökmünde bellenilip başlandy.

* * *

2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda paýtagtymyzda Halkara howa menzili açyldy. 1200 gektara golaý meýdanda 100-den gowrak desgany öz içine alýan bu toplum binagärlik taýdan gaýtalanmajak gözel keşbe eýe boldy. Ýolagçy terminalynyň esasy binasynyň ýokarsyna 705 inedördül metr haly gölüniň şekillendirilmegi netijesinde Aşgabadyň Halkara howa menzili Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi.

* * *

2018-nji ýylyň 1-nji iýunynda «Aşgabat» köpugurly stadionynda welosport boýunça okuw sapagyny geçirmekde dünýäniň täze rekordy goýuldy. Bu okuw sapagyna jemi 3246 adam gatnaşdy.

Taýýarlan: Meýlis ATAÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
Surata düşüren Dörtguly MYRATGULYÝEW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.