AŞGABADYŇ GIJESI

17:08 17.05.2021 1603

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2206/original-160a25cc09041d.gif

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Ýyldyza baý asmany,
Aşgabadyň gijesi.
Güle çümen çar ýany,
Aşgabadyň gijesi.

Seniň goýnuň bahar-ýaz,
Hoş ýaňlanýar aýdym-saz,
Bilbil saýrar hoş owaz,
Aşgabadyň gijesi.

Iller seýil-seýranda,
Teşne gözler haýranda,
Nur görünýär her ýanda,
Aşgabadyň gijesi.

Dünýä haýran görküňe,
Sende ýürek örküm-eý.
Bagt paýlaýar herkime,
Aşgabadyň gijesi.

Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Parahatlyk, dost-doganlyk merkezi,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!
Bagtly edip goýnuňdaky her kesi,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Arkadag döretdi ajaýyp mekan,
Güllemişdir döwür, eşretli zaman,
Aýyň nury deýin şöhlesin saçýan
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Taryhyň, şugünüň, geljegiň baýdyr,
Gözel keşbiň soňlanmajak serpaýdyr,
Seniň günüň 25-nji maýdyr,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Bagladym men saňa ýürek örkümi,
Şol sebäpden açyp has-da görküňi,
Sözüm ýetmez taryplasam durkuňy,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Atajan  MUHAMMETGULYÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Başga makalalar
1612e0025dbf57.jpeg
Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar.


1612e007473471.jpeg
Döwrebap zähmetiň netijesi

Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň hötdesinden gelýär.


1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.