AŞGABADYŇ GIJESI

17:08 17.05.2021 579

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/2206/original-160a25cc09041d.gif

(Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Ýyldyza baý asmany,
Aşgabadyň gijesi.
Güle çümen çar ýany,
Aşgabadyň gijesi.

Seniň goýnuň bahar-ýaz,
Hoş ýaňlanýar aýdym-saz,
Bilbil saýrar hoş owaz,
Aşgabadyň gijesi.

Iller seýil-seýranda,
Teşne gözler haýranda,
Nur görünýär her ýanda,
Aşgabadyň gijesi.

Dünýä haýran görküňe,
Sende ýürek örküm-eý.
Bagt paýlaýar herkime,
Aşgabadyň gijesi.

Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Parahatlyk, dost-doganlyk merkezi,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!
Bagtly edip goýnuňdaky her kesi,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Arkadag döretdi ajaýyp mekan,
Güllemişdir döwür, eşretli zaman,
Aýyň nury deýin şöhlesin saçýan
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Taryhyň, şugünüň, geljegiň baýdyr,
Gözel keşbiň soňlanmajak serpaýdyr,
Seniň günüň 25-nji maýdyr,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Bagladym men saňa ýürek örkümi,
Şol sebäpden açyp has-da görküňi,
Sözüm ýetmez taryplasam durkuňy,
Ata Watan ýüregisiň, Aşgabat!

Atajan  MUHAMMETGULYÝEW,
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň talyby.
Surata düşüren Arslan MÜLLIKOW.

Başga makalalar
1601784e19c943.jpeg
Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 93-si hasaba alyndy.


1608696ffb6831.jpeg
Aşgabat — gözelligiň nusgasy (Ýaşlar guramasynyň bäsleşigine)

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Aziýanyň merjen şäheri hasaplanýan Aşgabat şäherimiz binagärlik-gurluşyk, medeniýet, ekologiýa abadançylygy, adamlaryň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň kämilligi babatynda dünýä derejesinde düýpli özgertmelere eýe boldy.


160bf096577aef.jpeg
Şanly ýyldaky şowly gadamlar

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň ýetip gelýän şanly 30 ýyllyk baýramyny zähmet üstünlikleri bilen şöhratlandyrmak, ýurdumyzyň okgunly ösüşlerine mynasyp goşant goşmak «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň işgärleriniň baş maksadydyr.160890377af8fc.jpeg
Arkadagyň sungaty sen, Aşgabat

Dünýäde dost-doganlygyň, parahatçylygyň dabaralanýan ýurdy hökmünde ykrar edilen Arkadagly Diýarymyz paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygynyň dabaraly toýunyň öňüsyrasynda dur. Bu gün baş şäherimiziň dünýäniň iň gözel we iň abadan şäherleriniň birine öwrülendigini nygtamak kalbymyzyň töründe buýsandyryjy duýgulary oýarýar.