"Eni Türkmsenistan Limited" kompaniýasy tenderi yglan edýär: 18.10.2021 - 15.11.2021

16:34 18.10.2021 3887

№ 10098507 - Guýynyň üstüniň enjamyny we 10k psi fontan armaturasyny getirmek hem-de guýynyň üstüniň enjamyny gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek;

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 15-njy noýabryna, sagat 17:00 (ýerli wagty).

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouga@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Başga makalalar