Nebitgaz pudagynyň geljegi: «düşbi guýular» we «sanly ýataklar»

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/3336/original-16193552369e12.jpeg
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow nebitgaz senagatyny ösdürmek, onuň önümçilik we ylmy-tehniki kuwwatyny berkitmek wezipelerine uly üns berýär, hut şunuň esasynda hem bu pudaga uly möçberdäki maýa goýumlary goýulýar. Bu işler dünýäde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň bäsdeşli Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz nebitgaz pudagyna täze sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagynyň zerurdygyny nygtaýar. Pudagy innowasion taýdan ösdürmek «sanly ýataklaryň» we «düşbi guýularyň» taslamalaryny hasaba almak bilen, pudaklaýyn ylmy edaralaryň işiniň esasy ugurlarynyň birine öwrü

Habaryň dowamyny okamak üçin