ENERGETIKA DIPLOMATIÝASY — ÝURDUMYZYŇ DAŞARY SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRY

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/393/original-15f3154642af20.jpeg
«Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019-2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň  Maksatnamasynda» nebitgaz toplumynda gaýragoýulmasyz wezipeleri amala aşyrmaga gönükdirilen ulgamlaýyn çäreleriň hatarynda Türkmenistanyň transmilli gaz geçirijilerini döretmek başlangyjy bilen çykyş Energetika howpsuzlygy dünýäniň ykbaly, adamzadyň geljegi üçin ägirt uly ähmiýeti bolan meseleleriň hatarynda durýar. Bu gün energiýa göterijileriň halkara üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny we durnuklylygyny üpjün etmeklik ählumumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň biri bolup durýar. Ol gönüden-gön

Habaryň dowamyny okamak üçin