Owganystan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge doly taýýar

09:12 11.03.2022 875

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4123/original-162298f7091e4c.jpeg

Owganystan TOPH taslamasyny durmuşa geçirmäge doly taýýar. Bu barada Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar žurnalistlere habar berdi diýip, TOLO news owgan habarlar agentligi habar berýär.

«Owgan tarapyndan mesele ýok, işleri ýakyn wagtda gaýtadan dikeltmek üçin biz mümkin bolanyny ederis. Öň howpsuzlyk meselesi bardy, emma häzir Owganystandan howpsuzlyk dolulygyna üpjün edildi we TOPH boýunça hyzmatdaşlar mundan habarly» - diýip, Delawar belledi.

Mälim bolşy ýaly, ýyllyk kuwwaty 33 mlrd kub metr bolan TOPH gaz geçirijisi «Galkynyş» türkmen gaz käninden gözbaş alyp, Hyrat we Kandagar owgan şäherlerinden, Kwetta we Multan pakistan şäherlerinden geçip, Hindistanyň günbataryndaky Fazilka şäherine barar. Türkmen bleginiň gurluşygy 2015-nji ýylyň dekabrynda başlandy. 2018-nji ýylyň fewralynda owgan böleginiň gurluşygyna badalga berildi.

Bu taslama, öň, Russiýanyň, ABŞ-nyň we dünýäniň beýleki ýurtlarynyň makullamasyny alypdy. TOPH taslamasyny maliýeleşdirmek meýli barada AÖB, ÝTÖB, YÖB, Saud ösüş gaznasy we beýlekiler mälim etdi. Hünärmenleriň bahalandyrmagyna görä, taslamanyň bahasy 8-10mlrd dollara barabar bolar.

Owganystanda häkimiýet taliban hereketiniň eline geçenden soň, Hereketiň resmi wekilleriniň birnäçesi TOPH taslamasyny we ýurtdaky beýleki iri infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmäge gyzyklanmalaryny bildirdiler we olaryň gurluşygynyň howpsuzlygyny kepillendirmegi wada etdiler.

Şu ýylyň ýanwar aýynyň ortalarynda «Taliban» hereketiniň DIM-i elektrik üpjünçiligi, TOPH we demir ýol aragatnaşygyny giňeltmek boýunça işleriň 2022-nji ýylyň martynda açylyp, başlanjakdygyny habar berdi.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.