Türkmenistanda 11-nji martda Prezident saýlawlaryndan öň «dymyşlyk güni» yglan edildi

19:37 11.03.2022 653

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4128/original-1622aecee1b51e.jpeg

Türkmenistanda penşenbe güni ýurduň Prezidenti wezipesine dalaşgärleriň maksatnamalaryny hödürlemek boýunça saýlawçylar bilen duşuşyklary resmi taýdan tamamlandy. Bu barada Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparyň resmi saýty habar berdi.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanda şular ýaly jemi 55 sany çäre geçirildi. Wagyz-nesihat işleri şeýle hem köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde geçirildi. Telewideniýede dalaşgärleriň maksatnamalary we terjimehallary jikme-jik tanyşdyryldy.

Şeýle hem, habar berlişi ýaly, 11-nji martda «dymyşlyk güni» yglan dildi. Bu günde wagyz-nesihat işlerini geçirmek gadagan edilýär.

Merkezi saýlaw topary döwlet Baştutany wezipesine 9 sany dalaşgäri bellige aldy. Bäş welaýatyň we Aşgabadyň teklipçi toparlaryndan 6 sany dalaşgär, şeýle hem Demokratik partiýadan, Agrar partiýadan we Senagatçylar we telekeçiler partiýasyndan 3 dalaşgär bellige alyndy.

Şenbe güni, 12-nji martda irden sagat 7:00-dan 19:00-a çenli saýlaw uçastoklarynda saýlawlar geçiriler. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti saýlanylar.

Türkmenistanda we ýene-de 30 sany daşary ýurtlarda 2618 sany saýlaw uçastoklary döredildi.

MST 2726 sany milli synçylary bellige aldy. Mundan başga-da, Prezident saýlawlaryna gözegçiligi GDA-dan gelen synçylar amala aşyrýar. Şeýle hem Türki döwletleriň guramasyndan, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyndan, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasyndan we birnäçe döwletden synçylaryň gelmegine garaşylýar.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.