BAÝRY INSTITUTYŇ IŞ GADAMLARY

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/429/original-15f344661d027d.png
«Nebitgazylmytaslama» instituty ýurdumyzda baýry nebitgaz ylmy-barlag we taslama-gözleg instituty bolmak bilen, onuň döredilenine 70 ýyldan gowrak wagt geçdi. Ol ýurdumyzyň nebitgaz senagatynda ylmy derňewleri, seljermeleri, barlaglary, oýlap tapyşlary hem-de ylmy hasabatlary, taslamalary önüm Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazylmytaslama» instituty hormatly Prezidentimiziň ýangyç-energetika syýasatyny we Türkmenistanda ylym ulgamyny kämilleşdirmek hakyndaky Kararyny uly ruhubelentlik we buýsanç bilen goldap, olary üstünlikli durmuşa

Habaryň dowamyny okamak üçin