«Gara altynyň» goşmaça tonnalary

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/4651/original-1628c7ba87656a.jpeg
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazdüýpliabatlaýyş» trestiniň guýulary düýpli abatlaýyş müdirlikleri şu günler iş depginlerini barha ýokarlandyrýarlar. Muňa geçen hasabat döwründe önüm bermesini kemelden ýa-da bütinleý bes eden guýulary düýpli abatlap, täzeden hatara goşmakda bitirilen iş «Türkmennebit» döwlet konserniniň önümçilik düzümleri Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ilkinji ýylyny oňat netijelere beslemek üçin şu günler has-da tagallaly zähmet çekýärler. Bu bolsa, öz gezeginde, nebitgaz ulgamyny ähli taraplaýyn ösdürmegiň gündelik we geljek döwür üçin ma

Habaryň dowamyny okamak üçin