Ygtybarly hyzmatdaşlar

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5560/original-163287b3470ab0.jpeg
«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Daşoguz welaýatyndaky nebit önümleri kärhanalarynyň işgärleri geljek ýylyň hasyly üçin güýzlük bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň gyzgalaňly dowam edýän häzirki günlerinde möwsümleýin meýdan işlerine, bugdaý ekişine gatnaşýan oba hojalyk tehnikalaryny, Demirgazyk welaýatyň pagtaçy ýer eýeleri hem «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan şu ýylky oba hojalyk ýylynda 155 müň gektar meýdanda gowaçanyň bereketli hasylyny kemala getirmek bilen, pagta ýygymy möwsüminde 275 müň tonna «ak altyn» ýygyp, Watan harmanyna goşarlar. Welaýatyň gallaçy

Habaryň dowamyny okamak üçin