Möwsümde ygtybarly üpjün ediler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/5892/original-16360c05106ea4.jpeg
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan özgertmeleriň netijesinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň kärhanalarynda düýpli ösüşler gazanylýar, möhüm çözgütler kabul edilýär. Türkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2022-nji ýyl üçin meýilnamasyna laýyklykda, gaz kärhanalarynyň desgalarynyň we ulgamlarynyň 2022 — 2023-nji ýyllaryň güýz-gyş möwsüminde bökdençsiz we howpsuz ulanylmagy üçin konserniň kärhanalarynda taýýarlyk işleri ýörite meýilna

Habaryň dowamyny okamak üçin