Bakuda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň söwda-ykdysady gatnaşyklaryny giňeltmegiň geljegi maslahatlaşyldy

16:00 30.11.2022 736

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6158/original-16386f53b6d69a.jpeg

Bakuda türkmen wekiliýetiniň Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşygynda hem-de Ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Bilelikdäki toparyň mejlisiniň barşynda Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, azerbaýjan habar beriş serişdeleri habar berýär.

Sişenbe güni Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew wise-premýer Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetini kabul etdi. Duşuşykda energetika, ulag, logistika ulgamlarynda ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň ösüşiniň meseleleri maslahatlaşyldy. Haryt dolanyşygynyň artýandygy bellenildi we söwda hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk hem ösmegine ýardam etjek bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmegiň wajyplygy bellenildi.

Ykdysady we ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça Bilelikdäki Hökümetara toparyň mejlisinde iki ýurduň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň geljegi maslahatlaşyldy. Işewür duşuşygyň netijesi boýunça Azerbaýjanyň ykdysadyýet ministri Mikail Jabbarow şeýle diýdi: «Bilelikdäki tagallalarymyzyň söwda, energetika, ulag, oba hojalygy we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygymyzy berkitjekdigine ynanýarys».

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.