Nebitiň we gazyň çykarylyşyny artdyrmak üçin çäreler görülýär

15:12 05.12.2022 706

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6187/original-1638d8b0f4ec2d.jpeg

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň geçen anna güni sanly ulgam arkaly geçiren Hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanow nebitiň çykarylýan möçberini artdyrmak hem-de pudagyň çig mal binýadyny pugtalandyrmak maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan Balkan welaýatyndaky “Uzynada” käninde geçirilen özleşdirmek işleriniň netijesinde, kondensat we tebigy gaz akymy alyndy.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Hazaryň geljegi uly nebitgaz ýataklarynda bar bolan uglewodorod çig malynyň gorlarynyň ýüze çykarylmagynyň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň mundan beýläk-de okgunly ösmegine itergi berjekdigini aýtdy hem-de özleşdirilen nebit guýularynyň nebitgaz senagatynyň önümçilik kuwwatlyklaryny artdyrmakdaky möhüm ähmiýetini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ş.Abdrahmanow şeýle hem nebitgaz toplumynyň dürli ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy we pudagyň kärhanalarynyň düzümini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, “Türkmengaz” döwlet konserniniň ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almagy hakynda Kararyň taslamasy hödürlenildi. Degişli ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün edilmegi tebigy gazy çykarmakda gaz guýularynyň bökdençsiz işledilmegine hem-de tebigy gazy ygtybarly ibermäge ýardam eder.

Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, nebitgaz senagatynyň netijeli işlemegini üpjün etmegiň onuň düzümini döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, döwrüň talaplaryna laýyklykda, ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary we öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen gönüden-göni baglydygyny nygtady.

Döwlet Baştutany degişli Karara gol çekip, ony wise-premýere sanly ulgam arkaly iberdi we bu resminamanyň düzgünleriniň talabalaýyk ýerine ýetirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.