Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň Sammiti 13-14-nji dekabrda «Awazada» geçiriler

15:11 05.12.2022 1589

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6186/original-1638d8bd3be621.jpeg

Hazar deňziniň türkmen kenarynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda 13-14-nji dekabrda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Prezidentleriniň duşuşygy meýilleşdirildi. Prezident Serdar Berdimuhamedow şenbe güni «Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň Iş dolandyryş müdirligine Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen bilelikde 2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň döwlet Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitiniň ýokary derejede we guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrýan» resminama gol çekdi.

Öň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň üçtaraplaýyn sammitini 2021-nji ýylyň awgustynda geçirmek meýilleşdirilýärdi. Emma Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň haýyşy bilen ol soňrakky möhletlere süýşürildi.

Sammitiň çäklerinde oňa gatnaşyjy ýurtlaryň arasynda ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen birnäçe ylalaşyklara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
16010fa1716613.jpeg
«Nebitdag» BIM: buraw işleri öňdebaryjy depginde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitdag» buraw işleri müdirliginiň hünärmenleri geçen ýyly ýokary önümçilik görkezijileri bilen tamamladylar. 2020-nji ýylyň jemleri boýunça buraw işleriniň meýilnamasy 121% ýerine ýetirildi.


16047045a403cb.jpeg
Turbageçirijileriň gurluşyk işlerini optimizirlemek üçin innowasion tehnologiýa

Uniwersitetimizde işlenip düzülen robot nebitgaz geçirijileriniň, ýangyç-energetika pudagynyň turbageçirijileriniň we beýleki halk hojalyk önümçiliginiň turbagurluşyk işlerini kämilleşdirmek, optimizirlemek, tizlik we hil häsiýetnamasyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanmakda oňat netijeliligi berer diýip tama edýäris.


16163f0a046db2.jpeg
Dokuz aýyň jemlerine garaldy

Şu gün Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan hasabat ýygnagy boldy.


161c026f9c56be.jpeg
Uçar kerosini — birža söwdalarynyň öň hatarynda

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 6-sy hasaba alyndy.


162503bb625cc5.jpeg
Wladimir Putin: bilelikdäki tagallalarymyz arkaly rus-türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegini üpjün ederis

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Serdar Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi.