Baýramçylygyň hormatyna

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6245/original-163981b9020cd0.jpeg
Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan nebitgaz ulgamynyň edara-kärhanalarynyň zähmet adamlary ajaýyp üstünliklere beslenilýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi mynasyp sowgatlar bilen garşy aldylar. Şolaryň arasynda «Türkmennebi Bu öňdebaryjy kärhananyň agzybir zähmet adamlary Murgap etrabynyň dolandyryş merkezi bilen ýanaşyk ýerde, etrabyň köp ilatly obalaryna barýan ýoluň ugrundaky durky düýpli täzelenilen 186-njy awtoulaglara ýangyç guýujy bekediň täze binasyny gurup ulanmaga berdiler. Beketde dünýäniň ösen döwletleri

Habaryň dowamyny okamak üçin