Täze binada, amatly şertlerde

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/6351/original-163a44089ede96.jpeg
Hormatly Prezidentimiz gurmak, döretmek ýaly röwşen ýoly uly ynam bilen ýöredýär. Şonuň netijesinde ata Watanymyz sözüň doly manysynda uly gurluşyk meýdançasyna öwrüldi. Biri-birinden owadan, işlemek, ýaşamak üçin amatly ymaratlar oba-şäherlerimize görk berýär. Şeýle binalaryň biri Lebap welaý — Mälim bolşy ýaly, Çärjew welaýatymyzda iň köp ilatly etraplaryň biri. Biz etrabymyzyň ilatyny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek, raýatlaryň bu ýangyçdan howpsuz peýdalanmagyny gazanmak ugrunda ýadawsyz alada edýäris. Täze gurlan bina bolsa ilata göwnejaý hyzmat etmekde, gaz geçiriji ul

Habaryň dowamyny okamak üçin