Gaz geçirijiniň durky täzelenýär

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/655/original-15f6048775fe82.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary ýene-de bir möhüm buýurmany — Döwletabat — Derýalyk ýokary basyşly gaz geçirijisiniň bir şahasynyň 60 kilometre barabar böleginiň durkuny t Gurluşyk guramasynyň ezber işgärleri ýurdumyzyň ykdysadyýetinde binýatlyk hyzmaty ýerine ýetirýän toplumyň möhüm desgalaryny gurmakda öz saldamly goşandyny goşýarlar. Täze ýerde arman-ýadaman zähmet çekýän gaýratly gurluşykçylaryň arasynda Nurmyrat Annaýew tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän toparyň a

Habaryň dowamyny okamak üçin