Ösüşlere depgin berýän işler

https://oilgas.gov.tm/storage/posts/656/original-15f6049044cd8c.png
Türkmen topragynyň gymmatly baýlygy bolan tebigy gazyň gazylyp alynýan möçberini artdyrmak işinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň başarjaň hem-de janypkeş işgärleri tutanýerlilik we maksada okgunlylyk görkezýärler. Olar ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp goşa Geçen hasabat döwründe ýeriň çuň gatlaklaryndan gazylyp alnan «mawy ýangyç» 5,7 milliard kubmetrden gowrak boldy we bu baradaky meýilnama 105 göterimden gowrak berjaý edildi. Gazanylýan üstünlikde Garagumuň gum depeleriniň arasynda ýerleşýän gaz känlerinde arman-ýadaman zähmet çekýän her bir işgä

Habaryň dowamyny okamak üçin